Bell Schedules

VJHS REGULAR BELL SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
FIRST PERIOD 7:50 AM 8:38 AM 48 min
SECOND PERIOD 8:40 AM 9:28 AM 48 min
THIRD PERIOD 9:30 AM 10:18 AM 48 min
FOURTH PERIOD 10:20 AM 11:08 AM 48 min
FIFTH PERIOD/LUNCH 11:10 AM 12:36 PM 86 min
6TH GRADE LUNCH 11:39 AM 11:59 AM 20 min
6TH GRADE RECESS 11:59 AM 12:07 PM 8 min
7TH GRADE LUNCH 11:10 AM 11:30 AM 20 min
7TH GRADE RECESS 11:30 AM 11:38 AM 8 min
8TH GRADE LUNCH 12:08 PM 12:36 PM 28 min
8TH GRADE RECESS 12:28 PM 12:36 PM 8 min
SIXTH PERIOD 12:38 PM 1:26 PM 48 min
SEVENTH PERIOD 1:28 PM 2:16 PM 48 min
EIGHTH PERIOD 2:18 PM 3:06 PM 48 min
VJHS Bell Schedule 6th Grade
Lunch 11:39-11:59
Recess 11:59-12:07

7th Grade
Lunch 11:10-11:30
Recess 11:30-11:38

8th Grade
Lunch 12:08-12:28
Recess 12:28-12:36

Description / Period Start Time End Time Length
First Period 7:50 AM 8:38 AM 48 min
Second Period 8:40 AM 9:28 AM 48 min
Third Period 9:30 AM 10:18 AM 48 min
Fourth Period 10:20 AM 11:08 AM 48 min
Fifth Period 11:10 AM 12:36 PM 86 min
Sixth Period 12:38 PM 1:26 PM 48 min
Seventh Period 1:28 PM 2:16 PM 48 min
Eight Period 2:18 PM 3:06 PM 48 min